ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน มารายงานตัว ณ ห้อง 3201
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา