ทุนการศึกษาพานาโซนิค 2018

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

1. มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษำชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75

4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

6. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้

7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดกำรรับทุนจำกหน่วยงำนนั้น ๆ แล้ว

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัคร (ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพานาโซนิค 2561)

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่1) ทั้ง 2 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ