ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560  ที่ยังไม่ได้มาติดต่อลงชื่อรับทุนที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

ขอให้นิสิตมาติดต่อเพื่อลงชื่อรับทุน (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ได้ที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ทั้งนี้ขอให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นด้วย ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต

2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)

เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น  ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ , e-mail  และสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด (ตัวบรรจง) ให้เรียบร้อย

ส่งได้ที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนตุลาคม 2561

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

โทร. 0-2797-0924-25

27 ส.ค. 2561

good-scholarship-2560