สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561

 • กำหนดการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

  วันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2561

  วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 : กลุ่ม 1 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

  08.00 น.         ลงทะเบียนขึ้นรถ

  08.30 น.         ออกเดินทางไปยัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  09.00 น.         เดินทางถึง กฟภ. / ถ่ายภาพหมู่

  09.20 น.         ผู้บริหาร กฟภ. กล่าวต้อนรับ

  09.30 น.        ชมวีดีทัศน์ กฟภ.

  รับฟังบรรยาย “Smart Business เทคนิคการบริการยุค 4.0”

  – การวางแผนก้าวสู่การบริการสมัยใหม่ ยุค PEA 4.0

  – การพัฒนาพนักงานในทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาด้านการบริการ

  – รูปแบบการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ที่นอกเหนือจาก Smart Queue Smile Box

  – การปรับปรุงการทำงานของพนักงาน / วัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับ PEA 4.0

  – การจูงใจพนักงานให้มีการพัฒนาปรับปรุงงาน

  – ระบบ SMART PEA / การพัฒนาระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  12.00 น.        ตอบข้อซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

  12.15  น.        มอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพหมู่

  12.30 น.        เดินทางกลับ / รับอาหารกล่องที่คณะ

  วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : กลุ่ม 2 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)

  07.45 น.         ลงทะเบียนขึ้นรถ

  08.15 น.         ออกเดินทางไปยัง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  09.00 น.         เดินทางถึง SCG / ถ่ายภาพหมู่

  09.30 น.         รับฟังบรรยาย “ภาพรวมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ SCG”

  –  การสรรหา/การคัดเลือกพนักงาน

  –  การพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

  –  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  –  ระบบผลตอบแทนค่าจ้าง และสวัสดิการ

  ตอบข้อซักถาม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่างๆ

  รับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 – 10.45 น.

  11.40 น.         มอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพหมู่

  12.00 น.        เดินทางกลับ แจกอาหารว่าง บนรถขากลับ

  13.00 น.        รับอาหารกล่องที่คณะ

  วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 : กลุ่ม 3 ศึกษาดูงาน ณ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

  08.00 น.         ลงทะเบียนขึ้นรถ

  08.30 น.         ออกเดินทางไปยัง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

  09.00 น.         เดินทางถึง ปตท.

  09.30 น.        ชมวีดีทัศน์แนะนำบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  รับฟังบรรยาย “การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)”

  – การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

  – ระบบและกลไกการพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ (เน้นงานสำนักงาน)

  – วิธีจูงใจให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการพัฒนาปรุงปรุงงาน

  – กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงงาน เช่น การอบรม รางวัลจูงใจ ฯลฯ

  ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

  11.50 น.         ถ่ายภาพหมู่

  12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ณ ร้านศิริวรรณ ห้อง VIP ชั้น 1 ปตท.

  13.00 น.        เดินทางกลับคณะ

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 : กลุ่ม 4 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน

  07.30 น.         ลงทะเบียนขึ้นรถ

  08.00 น.         ออกเดินทางไปยัง มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน

  09.30 น.         เดินทางถึง มจธ. / ถ่ายภาพหมู่

  10.00 น.         กลุ่ม A

  รับฟังบรรยายด้าน “Green Energy / Solar Cell และการบริหารจัดการ Green Campus”

  – การบริหารจัดการด้าน Green Campus

  – การพัฒนาด้านกายภาพ ด้านภูมิสถาปัตย์

  – การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

                         ตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

  กลุ่ม B

  เยี่ยมชมบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์

  12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.        กลุ่ม A เยี่ยมชมบรรยากาศ / กลุ่ม B รับฟังการบรรยาย

  14.00 น.        มอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพหมู่

  15.00 น.        เดินทางกลับคณะ

  วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561  : วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  07.30 น.         ลงทะเบียน พร้อมรับป้ายชื่อ ป้ายกระเป๋า

  08.00 น.         ออกเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี (บริการอาหารว่างเช้าบนรถ)

  11.00 น.         เดินทางถึง วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทัศนศึกษา-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / ถ่ายภาพหมู่ เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการ “อนุสรณ์แห่งการตื่นรู้”

  12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

  13.30 น.         ออกเดินทางสู่ ไมด้า รีสอร์ท ต.ไทรโยค อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

  14.30 น.         เดินทางถึงที่พัก ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี รับกุญแจห้องพัก

  15.00-17.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  -ล่องแพเปียก สัมผัสธรรมชาติกับสายน้ำแควท่ามกลางขุนเขา หรือ กีฬาแชร์บอล ในสระน้ำเกลือ

  18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น / งานเลี้ยงสังสรรค์

  21.00 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 : พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland) จังหวัดนครปฐม

  08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า

  09.30 น.         เช็คเอาท์ / คืนกุญแจห้องพัก

  10.00 น.         ออกเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland) จังหวัดนครปฐม

  12.00 น.         เดินทางถึง Woodland / รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น.         เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland) จังหวัดนครปฐม

  14.30 น.         ออกเดินทางจาก พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ (Woodland)

  15.00 น.         แวะชม ช็อป ชิม / ซื้อของฝาก

  17.00 น.         เดินทางถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสวัสดิภาพ

 • การแต่งกาย :     ผู้ชาย เสื้อโปโล มก. สีเขียวปกขาว + กางเกงทรงสุภาพ

  ผู้หญิง เสื้อโปโล มก. สีเขียวปกขาว + กระโปรงทรงสุภาพ

   

  รถบัสทะเบียน 41-6543 กทม. นายปรเมศวร์ อุ่นเสนีย์ พขร. โทร. 084-453-8333

  รถตู้ทะเบียน ฮค 2131 กทม. (สำหรับผู้บริหาร) นายอภิรัตน์ ชื่นประทุม พขร. โทร. 084-432-8356

  รถตู้ทะเบียน ฮฐ 6189 กทม. (สำหรับคณบดี) นายอำนาจ แก้วคง พขร. โทร 080-729-4059

  หัวหน้ากลุ่มดูงาน กฟภ. : นางบังอร เจริญกิจพูลผล หนง.บริการการศึกษา โทร. 086-039-9542

  ผู้ประสานงานคณะ : น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์  งานแผนและประกันคุณภาพ โทร. 090-918-1836

  ผู้ประสานงาน กฟภ. : คุณพัชราภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล กฟภ. โทร. 02-590-5861

 • การแต่งกาย :     ผู้ชาย เสื้อโปโล มก. สีเขียวปกขาว + กางเกงทรงสุภาพ

  ผู้หญิง เสื้อโปโล มก. สีเขียวปกขาว + กระโปรงทรงสุภาพ

   

  รถบัสทะเบียน 41-6543 กทม. นายปรเมศวร์ อุ่นเสนีย์ พขร. โทร. 084-453-8333

  รถตู้ทะเบียน ฮร 6797 กทม. (สำหรับผู้บริหาร) นายอาทิตย์ สมพงษ์ พขร. โทร. 062-854-7595

  รถตู้ทะเบียน ฮฐ 6189 กทม. (สำหรับคณบดี) นายอำนาจ แก้วคง พขร. โทร 080-729-4059

  หัวหน้ากลุ่มดูงาน SCG : นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ หนง.บริหารและทรัพยากรบุคคล โทร. 081-920-6566

  ผู้ประสานงานคณะ น.ส.ดาริน ชำนาญกิจ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล โทร. 086-981-7122

  ผู้ประสานงาน SCG : คุณศรัญญา กล่ำพระบุตร Talent Recruitment Center โทร. 02-586-4359

 • การแต่งกาย :     ผู้ชาย เสื้อโปโล มก. สีเขียวปกขาว + กางเกงทรงสุภาพ

  ผู้หญิง เสื้อโปโล มก. สีเขียวปกขาว + กระโปรงทรงสุภาพ

   

  รถบัสทะเบียน 41-6543 กทม. นายปรเมศวร์ อุ่นเสนีย์ พขร. โทร. 084-453-8333

  รถตู้ทะเบียน ฮร 6798 กทม. นายสมศักดิ์ ภูมิผ่อง พขร. โทร. 064-520-4851

  รถตู้ทะเบียน ฮค 2131 กทม. (สำหรับผู้บริหาร) นายอภิรัตน์ ชื่นประทุม พขร. โทร 084-432-8356

  หัวหน้ากลุ่มดูงาน ปตท. นายนรณฤต จันทวรรณ หนน.สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ โทร. 081-911-0787

  ผู้ประสานงานคณะ : น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด หนง.แผนและประกันคุณภาพ โทร. 081-791-2355

  ผู้ประสานงาน ปตท. : คุณวรรณภา เรืองบุตร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ปตท. โทร. 087-561-4141

 • การแต่งกาย :     ผู้ชาย เสื้อโปโล มก. สีเขียวปกขาว + กางเกงทรงสุภาพ

  ผู้หญิง เสื้อโปโล มก. สีเขียวปกขาว + กระโปรงทรงสุภาพ

   

  กลุ่ม 4 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน

  รถบัสทะเบียน 41-6543 กทม.

  นายปรเมศวร์ อุ่นเสนีย์ พขร.

  โทร. 084-453-8333

  รถตู้ทะเบียน ฮร 6798 กทม.

  นายสมศักดิ์ ภูมิผ่อง พขร.

  โทร. 064-520-4851

  รถตู้ทะเบียน ฮค 2131 กทม.

  นายอาทิตย์ สมพงษ์ พขร.

  โทร 062-854-7595

  รถตู้ทะเบียน ฮค 2131 กทม.

  (สำหรับผู้บริหาร)

  นายอภิรัตน์ ชื่นประทุม พขร.

  โทร 084-432-8356

  ทุกท่านควรเตรียมร่ม และหมวก สำหรับบังแดด

  หัวหน้ากลุ่มดูงาน มจธ. : นายชาญณรงค์ ไวยพจน์ หนง.อาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. 081-731-5775

  ผู้ประสานงานคณะ : นายปริญญา บุญทัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี โทร. 081-903-6164

  ผู้ประสานงาน มจธ. : คุณสิริภา โทร. 086-978-9912