ประกาศรับเช็ค ณ 11 กันยายน 2560

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่  25 – 29 กันยายน 2560

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
46948487 บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 7/0335
46948488 บจก. เกรทพรี่เมี่ยม 2350
46948489 บจก. อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป B0027/08/17
46948490 บจก. กรุ๊ป มาร์เกตติ้ง 6007430
46948491 บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง 1513232158
46948492 บจก. เวิลด์ บิสซิเนส ซิสเต็ม 5292
46948493 บจก. แอ็ดวานซ์ ไฮยืน เซ็นเตอร์ 59902
46948494 บจก. ไทยรวมสินอินเตอร์เนชั่นแนล 105/5203
46948495 บจก. พี ซี ไอ (1992) IV600002433