ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครรับทุนเรียนดี
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เรียงความ (ภาษาอังกฤษ) ระบุเหตุผลในการสมัครรับทุนการศึกษาสาหรับนิสิตเรียนดี

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียงความ Click