ประกาศรับเช็ค ณ 20 กรกฎาคม 2560

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710047171
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710044682
บจก. อินเตอร์ คูลลิ่งเทค INC6005116
บจก. เอ็นธยูส ค่าค้ำประกัน
ร้านถวิล 3/60
บจก. ไอ.เจ.สยาม
หจก. ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย IV60/0520
ร้านเอ็น เอ็ม สโตร์
หจก. โอฬารเรืองกิจ 532692
บจก. เอ็นแมช I1706-073
บจก.ริโก้ (ปท) 5748157
บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 60268
บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 60289
บจก. รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด DO-000600261
บจก. รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด DO-000600181