ประกาศรับเช็ค ณ 14 กรกฎาคม 2560

อกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก.กรุ๊ป มาร์เกตติ้ง 6006321
บจก.กรุ๊ป มาร์เกตติ้ง 6005394
บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 07/0302
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 58249
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 58499
นายสง่า  จงกลสิริกุลพร
นายสง่า  จงกลสิริกุลพร
นายสง่า  จงกลสิริกุลพร
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-05-3559
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-05-3560
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-05-3573
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3585
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3583
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3603
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3602
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3601
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3599
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3600
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3592
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-06-3594
บจก. อะราวนด์ เดอะ เนค IV0002064
บจก. เอ็นแทมป์ IV6006/003
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0120
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0099
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0094
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0097
บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า IV170610036
บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า IV170620002
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6622
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6623
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6606
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6576
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6639
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6640
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6635
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6579
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6537
บจก. คัลเลอ โกลโบล IV6000309
บจก. จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) 6010051534
หจก. พรี-วัน RT60-06-100
บจก. บีบีเอ คอนซัลติ้ง 2017/45
บจก. พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ปท) Q603256
บจก. พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ปท) Q602748
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6006-029
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6005-027
ไก่สกายเน็ท
โฮม อีเล็คทริค 28
บจก. สยามยูนิแคร์ IV6001437
บจก. เค เอส อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส INV008/06/2560
บจก.ตรีเพชรอิซูซุบริการ 14-RS-217462
บจก. บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง IV6006/0517
เอช.บี.ดี.ดีไซน์ 0101/2560