ประกาศรับเช็ค ณ 6 กรกฎาคม 2560

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560

 

 

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. โตโยต้าเมืองนนท์ TW 143/2017
บจก. โตโยต้าเมืองนนท์ TW 150/2017
บจก. วีอาร์พี เอ็นจิเนียิร่ง เซอร์วิส 01/188
บจก. อะราวนด์ เดอะ เนค IV0002045
หจก. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 2560/06010
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 001-100-17-00159310