ทุนการศึกษา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอให้นิสิตส่งใบสมัครที่ อ.ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
ภายในวันที่ 18 ก.ค. 2560

06072017133313-0001