ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 93/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนไปศึกษาต่อและเสนอผลงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561

Download

Read more

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 92/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา พ.ศ. 2561

Download

Read more

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 85/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร พ.ศ. 2561

Download

Read more