สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงแบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

Download

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ มก. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 5 ตำแหน่ง

Download

Read more

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

Download

Read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

Download

Read more

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 12.45-16.00 น.

Download

Read more