กองการเจ้าหน้าที่ มก. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอยกเลิกการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งด้วยเอกสาร เป็นการเวียนแจ้งผ่านระบบหนังสือเวียน (e-Office)

Download

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ มก. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)”

Download

Read more

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญผู้สนใจเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download

Read more