กองการเจ้าหน้าที่ มก. ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (กส.มก.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (สำหรับสมาชิก) และสรุปสภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2560

Download

Read more

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.) ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560

Download

Read more

กองคลัง มก. ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Download

Read more