ตารางสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตารางสอบกลางภาค  ตารางสอบไล่ ตารางสอบภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตารางสอบ คำสั่งกรรมการคุมสอบ สำหรับอาจารย์/บุคลากร ตารางสอบ/ตารางห้องสอบ สำหรับนิสิต

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

นิสิตทั้ง 5 คน จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

Read more