ประกาศรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อเร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณสำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตระดับปริญญาตรี นำสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อหน่วยกิจการนิสิตคณะ อาคาร 3 ชั้น 1 สำหรับนิสิตปริญญาโท ภาคปกติติดต่อที่ธุรการภาควิชาต้นสังดัด ภาคพิเศษติดต่อที่โครงการ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2560

Read more