สำนักทะเบียน มก. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Download

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ มก. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้เพื่อเข้าประกวดรางวัล “KU-KM Best Practice Awards” และนำเสนอองค์ความรู้เพื่อเข้าประกวดรางวัล “KU-KM Mart Awards” ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

Download

Read more

มูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศให้รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 และประกาศให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

Download

Read more

คณะวนศาสตร์ มก. ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ของห้องปฏิบัติการศึกษาค้นคว้างานอนุรักษ์ระดับนานาชาติ คณะวนศาสตร์

Download

Read more

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิต มก.บางเขน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 ทุน

Download

Read more

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand2018 (The 6th Thailand International Nanotechnology Conference 2018) ภายใต้แนวคิด “From Frontier Research to International and Commercialization”

Download

Read more