งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ ประจำปี 2560

09.30 น. ภาควิชา/หน่วยงาน มาถึงบริเวณงานเพื่อเตรียมต้อนรับผู้เกษียณ 09.45-10.25 น. ผู้เกษียณมาถึงบริเวณงาน (จนท. ต้อนรับ ติดช่อดอกไม้) ภาควิชา/หน่วยงาน มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ – ถ่ายภาพตามอัธยาศัยณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมประเสริฐ ผลดี 10.30 น. เชิญผู้เกษียณ/ผู้ร่วมงาน เข้ายังที่นั่งภายในห้องประชุม

Read more

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.) ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสัมมนาเรื่อง การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560

Download

Read more

ประกาศ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560

Read more