สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงแบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

Download

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ มก. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 5 ตำแหน่ง

Download

Read more

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

Download

Read more

นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลชนะเลิศ Go Further Innovation Scholarship 2018

นางสาวดลชนก ดรุณวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovation Scholarship 2018 ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน จากผลงานสีเรืองแสงเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน จัดโดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย

Read more