ทุนการศึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิทเศ 50 ปี

Read more

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิต มก.บางเขน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 ทุน

Download

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน สำหรับเบิกเงินทุนให้นิสิต ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ , E-mail

Read more

ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  เพื่อลงชื่อใบสำคัญรับเงิน สำหรับเบิกทุนให้นิสิต ทั้งนี้ขอให้นิสิต เตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้นให้ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

Read more