ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบสุดท้าย)

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้มาติดต่อลงชื่อรับทุนที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ขอให้นิสิตมาติดต่อเพื่อลงชื่อรับทุน (เพิ่มเติมรอบสุดท้าย) ได้ที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ทั้งนี้ขอให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น ขอให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์

Read more