ทุนการศึกษา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอให้นิสิตส่งใบสมัครที่ อ.ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ ภายในวันที่ 18 ก.ค. 2560

Read more

ประกาศทุนโควตาช้างเผือก (นิสิตภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนโควตาช้างเผือก (เข้าศึกษาปี 57) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  ทางโครงการฯ ภาคพิเศษ ได้โอนเงินทุนเข้า บ/ช ธนาคารที่นิสิตได้แจ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว  หากนิสิตท่านใดมีปัญหา ยอดเงินไม่มีการโอนเข้า กรุณาติดต่อที่ โครงการฯ ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1

Read more

ประกาศทุนประเภทนิสิตเรียนดี (นิสิตภาคพิเศษ) สอบได้ระดับคะแนน A (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนประเภทเรียนดี สอบได้ระดับคะแนน A (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ติดต่อที่โครงการฯ ภาคพิเศษ เพื่อลงนามในใบสำคัญรับเงินเพื่อเบิกทุนให้นิสิต  ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นให้ที่โครงการฯ ดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

Read more