ประกาศรับสมัครงานบริษัท Schneider Electric

บริษัท Schneider Electric จะเข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครงานนิสิตชั้นปีสุดท้ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาไฟฟ้า, อุตสาหการ และประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Go Green in the City สำหรับนิสิตทุกภาควิชา ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้อง 3403 อาคาร

Read more