ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อเร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 หากนิสิตมีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่างประเทศ

ทุนที่ประกาศรับสมัคร 1. ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย https://goo.gl/CgkbV0 2. ทุนค่าเรียนป.โท เต็มจำนวนที่อังกฤษ https://goo.gl/cGjxEt 3. ทุนวิจัยที่ฝรั่งเศส https://goo.gl/YnA44a 4. ทุนค่าเรียนด้านกฏหมาย พร้อมเงินเดือนที่อังกฤษ https://goo.gl/ZnTq9G 5. The Fulbright ทุนให้ครูสอนภาษารุ่นใหม่ไป USA

Read more