ประกาศ รับสมัครนิสิตระดับป.ตรี อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 59

รับสมัครนิสิตระดับป.ตรีเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อการสอบ TOEIC รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2559

Read more

ประกาศๆ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

Read more

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ doc. ได้ที่นี่

Read more