ตารางเรียนและข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561)

ประกาศ ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (โครงการฯ วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ) แผนการเรียนนิสิตชั้นปีที่ 1 ขอให้นิสิตตรวจสอบแผนการเรียนตาม Link ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเรียนตามรายชื่อนิสิต แผนการเรียน A แผนการเรียน B   หมายเหตุ   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน สำหรับเบิกเงินทุนให้นิสิต ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ , E-mail

Read more

ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  เพื่อลงชื่อใบสำคัญรับเงิน สำหรับเบิกทุนให้นิสิต ทั้งนี้ขอให้นิสิต เตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้นให้ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

Read more