การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) สาหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์

สนใจสามารถสมัครได้ที่ goo.gl/VYXcA2 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) สาหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๐๓๑๓

Read more

งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ ประจำปี 2560

09.30 น. ภาควิชา/หน่วยงาน มาถึงบริเวณงานเพื่อเตรียมต้อนรับผู้เกษียณ 09.45-10.25 น. ผู้เกษียณมาถึงบริเวณงาน (จนท. ต้อนรับ ติดช่อดอกไม้) ภาควิชา/หน่วยงาน มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ – ถ่ายภาพตามอัธยาศัยณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมประเสริฐ ผลดี 10.30 น. เชิญผู้เกษียณ/ผู้ร่วมงาน เข้ายังที่นั่งภายในห้องประชุม

Read more