วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79

กำหนดการ วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 06.45 น. พิธีบวงสรวง ณ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ

Read more

โครงการอบรมเรื่อง ความรู้และหลักการปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. และ รับเงิน นำส่งเงิน และเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 08:30-09:00 น. ลงทะเบียน 09:00-09:10 น. กล่าวรายงานโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวเปิดอบรม โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 09.10-10.30 น. บรรยาย หัวข้อ การรับเงิน นำส่งเงิน และเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. โดย

Read more

ส่งโครงการพัฒนาวิชาการเข้าประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญหัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการที่โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ (ยื่นปิดโครงการและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2557-30 มิ.ย. 2559) ส่งโครงการพัฒนาวิชาการเข้าประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 3 ประเภท –         ประเภทโครงการ ที่มีวงเงินว่าจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท –        

Read more

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรบหัวข้อ การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกตามบริบทแห่งทักษะศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0

Read more

ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) 09:30 – 09:40 นำเสนอรายงาน “ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 50 ปีที่ผ่านมา” โดย รศ. ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

Read more