คณะบริหารธุรกิจ มก. ประชาสัมพันธ์โครงการ “ต้นกล้านนทรีจิตอาสา บริจาคโลหิต” จัดขึ้น ณ บริเวณห้องฟ้าใส อาคาร 3 คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

Download

Read more

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

Download

Read more

กองกลาง มก. ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อบัตรสอยดาว กิจกรรม “ลุ้นโชคสอยดอกนนทรีของพ่อ” ในงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ณ บริเวณสวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร

Download

Read more

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

Download

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8”

Download

Read more

ประชาสัมพันธ์ งานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพบิดา นางภิรมย์ ปาลกะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Bilateral Conference Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology

Download

Read more